Gebruikersvoorwaarden Nimma.city

Welkom en bedankt dat je de Nimma.city-website en/of andere services en apps van Nimma.city gebruikt. Wanneer je onze producten en services gebruikt, stem je in met onze voorwaarden. Neem dus even de tijd om de onderstaande Gebruikersovereenkomst door te lezen.

1. INTRODUCTIE

Doel

Onze missie; “Let’s grow together”. Onze services zijn ontworpen om onze leden kansen te bieden door jou en andere professionals in staat te stellen met elkaar in contact te komen.

Overeenkomst

Je stemt ermee in dat je een juridisch bindende overeenkomst aangaat (zelfs als je onze Services namens een bedrijf gebruikt) door op Aanmelden, Registeren, akkoord te geven per e-mail of Inschrijven te klikken; of evenzo door je te registreren voor, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze services (zoals Nimma.city/Nimma.works software, gerelateerde mobiele apps, ontwikkelaarsplatforms, of als onderdeel van deze services verstrekte content of gegevens, gezamenlijk ‘Services’).

Deze ‘Overeenkomst’ omvat deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid , alsmede andere voorwaarden die aan je worden weergegeven wanneer je bepaalde functies voor het eerst gebruikt. Deze voorwaarden kunnen regelmatig door Nimma worden gewijzigd. Als je niet instemt met deze Overeenkomst, dien je niet op Aanmelden (of soortgelijk) te klikken en dien je de Services niet te openen of anderszins te gebruiken.

Geregistreerde gebruikers van onze Services zijn ‘Leden’, en niet-geregistreerde gebruikers zijn ‘Bezoekers’. Deze Overeenkomst geldt voor beiden.

2. VERPLICHTINGEN

Vereisten voor gebruik van de Services

Als je de Services wilt gebruiken, stem je ermee in dat: (1) je minimaal de ‘Minimumleeftijd’ hebt (zie onderstaande definitie); (2) je slechts één Nimma-account als locatie, werkzoekende en/of als medewerker van een organisatie hebt, dat op jouw echte naam moet staan; en (3) Nimma jouw gebruik van de Services niet heeft beperkt.

‘Minimumleeftijd’ betekent (a) 18 jaar voor China, (b) 16 jaar voor Nederland, (c) 14 jaar voor de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Australië en Zuid-Korea, en (d) 13 jaar voor alle overige landen. Als je volgens de wetgeving ouder moet zijn voordat Nimma wettig de Services aan jou mag leveren (waaronder de verzameling, de opslag en het gebruik van jouw gegevens), is de Minimumleeftijd gelijk aan deze hogere leeftijd. De Services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan dertien jaar.

Jouw lidmaatschap

In principe behoort jouw account aan jou toe. Je stemt in met het volgende: (1) je probeert een veilig wachtwoord te kiezen; (2) je houdt je wachtwoord veilig en vertrouwelijk; (3) je draagt geen enkel deel van jouw account over; en (4) je houdt je aan de wetgeving en de onderstaande gedragsregels. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via jouw account, tenzij je het sluit of misbruik meldt.

Wanneer eventuele Services of rechten door anderen aan jou worden toebedeeld (zoals toegang tot een organisatie), dan worden deze rechten beheerd door de betreffende partij en deze zou jouw toegang kunnen beëindigen.

Betaling

Als je een van onze betaalde Services aangeschaft, stem je ermee in om ons de toepasselijke kosten en belastingen te betalen. Als je deze kosten niet betaalt, kan jouw abonnement worden beëindigd. Tevens: Voor jouw aankoop kunnen invoerrechten of prijsverschillen op basis van locatie (zoals wisselkoersen) gelden. Je geeft ons toestemming om jouw betalingsmethode (zoals een creditcard) op te slaan en zelfs te blijven factureren nadat deze is verlopen om onderbrekingen in je service (zoals abonnementen) te voorkomen en eenvoudige betaling voor nieuwe services mogelijk te maken. Je moet ons betalen voor toepasselijke kosten en belastingen totdat je de betaalde Service opzegt. In dat geval stem je ermee in om ons deze kosten tot en met het einde van de toepasselijke abonnementsperiode te betalen. Belastingen worden berekend op basis van de factureringsgegevens die je bij ons indient op het moment van aankoop. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van verschuldigde bedragen binnen 8 dagen plaats te vinden.

Meldingen en serviceberichten

Je stemt ermee in dat we je op de volgende manieren kennisgevingen kunnen doen toekomen: (1) via notificatie in de Service, (2) via een e-mail naar een door jou opgegeven adres, of (3) via andere middelen, zoals een mobiel nummer, telefoonnummer of post. Je stemt ermee in om je contactgegevens up-to-date te houden.

Berichten en delen

Via onze Services kun je op allerlei manieren berichten sturen en gegevens delen, zoals jouw profiel, vacatures en berichten. Gegevens en content die je deelt of plaatst, kunnen worden bekeken door andere Leden of, als ze openbaar zijn, door Bezoekers. Op plaatsen waar we instellingen beschikbaar hebben gemaakt, respecteren we de keuzes die je maakt over wie content of gegevens kan bekijken. Andere activiteiten, zoals het solliciteren op een vacature of het verzenden van een bericht, zijn standaard privé en alleen zichtbaar voor de geadresseerde(n).

We zijn niet verplicht om gegevens of content op onze Service te publiceren en kunnen deze naar eigen inzicht verwijderen, met of zonder kennisgeving.

3. RECHTEN EN BEPERKINGEN

Uw licentie voor Nimma

In de relatie tussen jou en Nimma ben jij eigenaar van de content en gegevens die je indient bij of publiceert op de Services, en je verleent Nimma alleen de volgende niet-exclusieve licentie: een wereldwijd, overdraagbaar en in sublicentie verstrekbaar recht om door jou via onze Services verstrekte gegevens en content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren en verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding aan jou of anderen. Deze rechten worden beperkt op de volgende manieren: Je kunt deze licentie voor specifieke content beëindigen door deze content van de Services te verwijderen of in het algemeen door jouw account te sluiten, behalve (a) voor zover je de content hebt gedeeld met anderen als onderdeel van de Service en deze personen de content hebben gekopieerd of opgeslagen, en (b) voor de redelijke tijd dat het duurt om de content te verwijderen uit back-up en andere systemen. We nemen jouw content niet op in advertenties voor producten en services van anderen (inclusief gesponsorde content) zonder jouw afzonderlijke toestemming. We hebben echter het recht, zonder vergoeding aan jou of anderen, om advertenties bij jouw content en gegevens te tonen. We vragen jouw toestemming als we anderen het recht willen geven om jouw bijdragen buiten de Service te gebruiken. Andere Leden en/of Bezoekers kunnen echter toegang hebben tot jouw content en gegevens en deze delen. Hoewel we jouw content kunnen bewerken en de opmaak ervan kunnen wijzigen (door deze bijvoorbeeld te vertalen, de grootte, de lay-out of het bestandstype te wijzigen of metagegevens te verwijderen), zullen we niet de betekenis van jouw bewoordingen aanpassen. Omdat je eigenaar van jouw content en gegevens bent en we slechts over niet-exclusieve rechten hierop beschikken, kun je ervoor kiezen om de content beschikbaar te stellen aan anderen, inclusief onder de voorwaarden van een Creative Commons-licentie. Vacatures en/of berichten die geplaatst worden zullen wij delen met andere partijen voor een maximale zichtbaarheid. De relevante gegevens worden daarom overgenomen door websites van derden en waar nodig wordt automatisch een bedrijfsprofiel voor je gemaakt op deze websites van derden.

Je stemt ermee in dat we door jou verstrekte gegevens kunnen openen, opslaan en gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van het Privacybeleid en jouw privacyinstellingen.

Door suggesties of andere feedback in verband met onze Services in te dienen bij Nimma, stem je ermee in dat Nimma deze feedback voor enig doeleinde kan gebruiken en delen (maar hiertoe niet verplicht is) zonder dat je hiervoor wordt gecompenseerd.

Je stemt ermee in dat je alleen content of gegevens verstrekt als deze niet in strijd zijn met de wetgeving of rechten van anderen (bijvoorbeeld zonder intellectuele-eigendomsrechten te schenden of een contract te overtreden). Je stemt ook ermee in dat jouw profielgegevens waarheidsgetrouw zijn. Nimma kan wettelijk ertoe worden verplicht om bepaalde gegevens of content in bepaalde landen te verwijderen.

Beschikbaarheid van Service

We kunnen elke Service wijzigen, opschorten of beëindigen, of toekomstige prijzen naar eigen inzicht wijzigen. Voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen deze wijzigingen ingaan op het moment dat je hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Nimma is geen opslagservice, tenzij anders overeengekomen. Je stemt ermee in dat we niet verplicht zijn om een kopie van door jou of anderen ingediende content of gegevens op te slaan, te bewaren of te verstrekken, tenzij voor zover vereist is volgens toepasselijke wetgeving en zoals is aangegeven in ons Privacybeleid.

Overige content, websites en apps

Tijdens het gebruik van de Services kun je content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk zijn. Nimma controleert in het algemeen door onze Leden verstrekte content niet. Je stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor de content of gegevens van derden (inclusief andere Leden) of voor schade door het gebruik van of vertrouwen op deze content of gegevens. Je dient zelf te besluiten of je apps of websites van derden via een link in onze Services wilt openen of gebruiken.

Beperkingen

Nimma behoudt zich het recht voor om jouw gebruik van de Services te beperken.

Nimma behoudt zich het recht voor om jouw account te beperken, op te schorten of te beëindigen als TEQjobs van mening is dat je deze Overeenkomst of wetgeving overtreedt of de Services misbruikt (zoals schending van gedragsregels).

Nimma behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Services voor. Zo zijn Nimma, het Nimma-logo en andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met Nimma worden gebruikt, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nimma. Andere handelsmerken en logo’s in verband met de Services kunnen het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren zijn.

4. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Geen garantie

Nimma.city, Nimma.works en Nimma-partners voor de levering van de Services -voor zover dit wettelijk is toegestaan-, (A) doen afstand van alle stilzwijgende garanties en verklaringen (waaronder garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van gegevens, en het niet inbreuk-makende karakter); (B) garanderen niet dat de Services zonder onderbrekingen of fouten zullen werken, en (C) leveren de Service (inclusief content en gegevens) in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid. In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde disclaimers niet toegestaan, dus bepaalde of al deze disclaimers gelden mogelijk niet voor jou.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan (en tenzij Nimma een aparte schriftelijke overeenkomst is aangegaan waardoor deze overeenkomst wordt vervangen), zijn Nimma en Nimma-partners voor de levering van de Services niet aansprakelijk jegens jou of anderen voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schadevergoeding, verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst of inkomsten, in verband met de Services (zoals beledigende of lasterlijke uitspraken, storingstijd of verlies, gebruik van of wijzigingen in jouw gegevens of content). In geen geval zal de aansprakelijkheid van Nimma en Nimma-partners voor levering van de Service hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen, dan (a) driemaal het meest recentelijk betaalde maand- of jaarbedrag voor een Service (indien van toepassing) of, als dit bedrag lager is, (b) EUR 1000. Deze beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen jou en Nimma en is van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals garantie, onrechtmatige daad, contract, wetgeving), zelfs als Nimma is gewezen op de mogelijkheid van deze schade, en zelfs als deze mogelijke oplossingen niet aan de doelstelling beantwoorden. In sommige rechtsgebieden mag aansprakelijkheid niet worden beperkt of uitgesloten, waardoor deze beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn.

5. BEËINDIGING

Nimma en jij kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door elkaar hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verlies je het recht om de Services te openen of gebruiken. Het volgende blijft van kracht na beëindiging: Onze rechten om jouw feedback te gebruiken en openbaar te maken; Artikelen 4, 6 en 7 van deze Overeenkomst; Bedragen die een van beide partijen is verschuldigd voorafgaand aan de beëindiging, blijven verschuldigd na beëindiging.

6. GESCHILLENBESLECHTING

Je stemt ermee in dat alleen de Nederlandse wetgeving, behalve de regels inzake strijdige wetgeving, bepalend is bij elk geschil in verband met deze Overeenkomst en/of de Services. Beide partijen stemmen ermee in dat al deze vorderingen alleen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Nimma is gevestigd, en beide stemmen in met persoonlijke jurisdictie in deze rechtbank.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

Als een bevoegde rechtbank bepaalt dat een deel van deze Overeenkomst niet kan worden afgedwongen, stemmen jij en wij ermee in dat de rechtbank de voorwaarden dusdanig dient aan te passen zodat dit gedeelte kan worden afgedwongen, waarbij het beoogde doel wordt gerealiseerd. Als de rechtbank dit niet kan doen, stemmen jij en wij ermee in om de rechtbank te verzoeken tot verwijdering van het niet-afdwingbare gedeelte en de rest van deze Overeenkomst nog altijd af te dwingen. Voor zover wettelijk is toegestaan, is de Nederlandse versie van deze Overeenkomst bindend en zijn vertalingen alleen gemakshalve bedoeld. Deze Overeenkomst (inclusief aanvullende voorwaarden die door ons kunnen worden verstrekt wanneer je een functie van de Services gebruikt) is de enige overeenkomst met ons met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere overeenkomsten voor de Services. Als we niet optreden bij een schending van deze Overeenkomst, betekent dat niet dat Nimma afstand doet van zijn rechten om deze Overeenkomst af te dwingen. Je mag deze Overeenkomst (of jouw lidmaatschap of gebruik van de Services) alleen met onze toestemming toewijzen of overdragen aan anderen. Je stemt echter ermee in dat Nimma deze Overeenkomst zonder jouw toestemming kan toewijzen aan gelieerde ondernemingen of een partij die ons overneemt. Er zijn geen derde begunstigden voor deze Overeenkomst.  We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en stellen je op de hoogte als we concluderen dat wijzigingen niet zomaar met terugwerkende kracht kunnen worden doorgevoerd. Als je niet instemt met deze wijzigingen, dien je de Services niet langer te gebruiken.  Je stemt ermee in dat je juridische kennisgevingen alleen naar ons kunt sturen via het adres in artikel 10.

8. GEBRUIKSREGELS VAN Nimma

Doe het volgende wel. Je stemt ermee in dat je het volgende zult doen:

Alle toepasbare wetten naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomswetten, anti-spamwetten, fiscale wetten en regelgevende vereisten; Nauwkeurige informatie aan ons verstrekken en deze up-to-date houden; Jouw echte naam gebruiken op jouw profiel; De Services op een professionele manier gebruiken

Doe het volgende niet. Je stemt ermee in dat je het volgende niet zult doen:

 • Oneerlijk of onprofessioneel handelen, inclusief het plaatsen van ongepaste, onnauwkeurige of bezwaarlijke content;
 • Content toevoegen die niet is bedoeld of ongeschikt is voor een bepaald veld;
 • Een afbeelding die niet op jou lijkt of geen foto van je hoofd gebruiken voor je profiel;
 • Een valse identiteit op Nimma creëren;
 • Je huidige of eerdere functies en kwalificaties verkeerd voorstellen;
 • Je identiteit verkeerd voorstellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een pseudoniem;
 • Een profiel maken voor iemand anders dan jezelf (een natuurlijke persoon);
 • Het account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken;
 • Een andere persoon treiteren, misbruiken of schade berokkenen;
 • Spam of andere ongewenste berichten verzenden naar anderen;
 • Op enigerlei wijze via scraping gegevens doorzoeken of kopiëren (inclusief crawlers, plug-ins en add-ons voor de browser, en andere technologie of handmatig werk);
 • Handelen op een onwettige, lasterlijke, beledigende, obscene, discriminerende of andere verwerpelijke wijze;
 • Gegevens openbaar maken waartoe je niet gerechtigd bent (zoals vertrouwelijke gegevens van anderen (inclusief je werkgever));
 • Intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, copyrights of andere eigendomsrechten;
 • De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Nimma schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, het woord ‘Nimma’ of onze logo’s en bedrijfsnamen, e-mailadres of URL;
 • Ongewenste of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van verzoeken plaatsen die niet door Nimma zijn toegestaan;
 • Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;
 • Profielen aanmaken of content leveren die escortservices of prostitutie promoten.
 • Een piramidespel, fraude of andere soortgelijke praktijk opzetten of exploiteren;
 • De via de Services beschikbare gegevens, content of data van anderen kopiëren of gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan);
 • De gegevens, content of data op Nimma.city of Nimma.works in verband met een concurrerende service kopiëren of gebruiken (zoals is vastgesteld door Nimma);
 • Afgeleide werken van Nimma, de Services of een gerelateerde technologie kopiëren, wijzigen of maken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan door Nimma);
 • Reverse engineering toepassen op de broncode van de Services of gerelateerde technologie (of een gedeelte hiervan) of deze decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen te achterhalen;
 • Impliceren of verklaren dat je bent gelieerd aan of wordt gesteund door Nimma zonder onze nadrukkelijke toestemming;
 • Toegang tot de Services of gerelateerde gegevens of data verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen of (opnieuw) verkopen;
 • Een deel of functie van de Services zonder toestemming van Nimma verkopen, sponsoren of anderszins te gelde maken;
 • Zonder toestemming van Nimma een deeplink naar onze Services maken voor een ander doel dan het promoten van je (bedrijfs)profiel of je vacatures op Nimma;
 • Kennisgevingen over copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of op onze Service verwijderen;
 • Advertenties in de Services verwijderen, bedekken of verbergen;
 • Via Nimma verkregen gegevens zonder toestemming van Nimma verzamelen, gebruiken, kopiëren of overbrengen;
 • Gegevens van anderen zonder hun nadrukkelijke toestemming delen of openbaar maken;
 • Gebruikmaken van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scriptrobots en andere middelen of processen voor toegang tot en toepassing van scraping, crawling of spiders op de Services of gerelateerde data of gegevens;
 • Bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om de Services te openen, gegevens toe te voegen of te downloaden of berichten te verzenden of door te sturen;
 • De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services bewaken met het oog op concurrentie;
 • Framing of mirroring toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van de Services nabootsen;
 • De Services openen op een andere manier dan via de interfaces die nadrukkelijk worden verstrekt door Nimma, zoals mobiele toepassingen, Nimma.works, Nimma.city of andere met jou gecommuniceerde webadressen;
 • Een beveiligingsfunctie van de Services overschrijven;
 • De werking van de Services manipuleren of de Services onredelijk belasten (bijvoorbeeld door spam, DoS-aanval (Denial of Service), virussen, game-algoritmen); en/of
 • Als je partner bent van Nimma mag je geen onbekenden uitnodigen om zich aan te sluiten bij jouw netwerk;

9. KLACHTEN OVER CONTENT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We vereisen dat door Leden geplaatste gegevens volgens deze Overeenkomst nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn. Neem contact met ons op voor klachten over content die door onze Leden is geplaatst.

10. CONTACT MET ONS OPNEMEN

King of Concepts. t.a.v. Juridische zaken

Mijl 30, 6641 RH Beuningen

of

info@nimma.city