ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nimma.city / Nimma.works

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN NIMMA.CITY / NIMMA.WORKS

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nimma: een merk van Zieke Baas B.V.

Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Nimma een Overeenkomst aangaat dan wel die Nimma een offerte doet of jegens wie Nimma in enige rechtsbetrekking staat of enige (rechts-)handeling verricht.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Nimma en Opdrachtnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts-) handelingen voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.

Prestatie: de door Opdrachtnemer te leveren en geleverde zaken en gebruiksrechten op die zaken en/of de door Opdrachtnemer ten behoeve van Nimma te verlenen diensten en te verrichten werkzaamheden, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

Specificaties: de (technische) specificaties en/of beschrijvingen van de Prestatie, zoals vastgelegd in de Overeenkomst of in daarin expliciet in dit verband genoemde documenten dan wel in andere expliciet door partijen voor akkoord ondertekende documenten.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Nimma en Opdrachtnemer en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Nimma en Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtnemer wordt door Nimma uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Offertes, orders en het tot stand komen van Overeenkomsten

3.1 Aanvragen voor een offerte binden Nimma niet en gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte door Opdrachtnemer.

3.2 Door het uitbrengen van een offerte verplicht Opdrachtnemer zich tegenover Nimma om de Prestatie te leveren voor een vaste totaalprijs of vaste verrekenprijs binnen de gestelde afleveringstijd. De offerte blijft gedurende een periode van tenminste honderd kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte worden niet door Nimma vergoed.

3.3 In geval van kennelijke fouten in, of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van, de aanvraag voor een offerte door Nimma dient Opdrachtnemer, alvorens een offerte te doen, in overleg te treden met Nimma.

3.4 Nimma is niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een order aan Opdrachtnemer enige informatie te geven. Door Nimma vóór het uitbrengen van een offerte aan Opdrachtnemer verstrekte documentatie dient in geval geen Overeenkomst wordt gesloten, kosteloos aan Nimma te worden geretourneerd.

3.5 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Nimma een offerte aanvaardt door middel van het verstrekken van een order.

3.6 Nimma is gerechtigd, indien Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen, deze Overeenkomst te allen tijde te annuleren.

3.7 Uitsluitend in het geval van bijzondere omstandigheden is Nimma gerechtigd de Overeenkomst te annuleren indien de Opdrachtnemer reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen. Onder bijzonder omstandigheden vallen in ieder geval, maar is niet gelimiteerd tot terroristische dreigingen, e.e.a. naar het uitsluitend oordeel van Nimma en (dreigende) (natuur)rampen. In geen geval kan Opdrachtnemer jegens Nimma aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel.

3.8 Indien Opdrachtnemer, zonder een order van Nimma te hebben ontvangen, een aanvang maakt met werkzaamheden, doet hij dit voor eigen rekening en risico.

4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1 wordt overeengekomen, geldt deze slechts voor de betreffende Overeenkomst.

4.3 In geval van fouten in, of tegenstrijdigheid tussen onderdelen van, de order dient Opdrachtnemer alvorens met de uitvoering daarvan te beginnen in overleg te treden met Nimma, opdat de order zo nodig kan worden gewijzigd.

4.4 Nimma is gerechtigd meerwerk te verlangen. Van meerwerk kan alleen sprake zijn voor zover Nimma hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

5 Kwaliteit en omschrijving van de Prestatie

De Prestatie zal:

– voor wat betreft afleveringstermijn, kwaliteit, hoeveelheid, afmeting en omschrijving in overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst (inclusief de Specificaties) is vermeld;

– vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan Nimma en/of haar personeel, teneinde Nimma en/of haar personeel in staat te stellen zelfstandig van de Prestatie gebruik te maken;

– alle met de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vergunningen en/of keuringscertificaten bevatten;

– het voor de uitvoering van de Overeenkomst te verrichten teken- en ander voorbereidend werk bevatten;

– de installatie en/of het plaatsen en/of het aansluiten en/of het zodanig gereed maken daarvan voor gebruik, dat de Prestatie functioneert overeenkomstig de Specificaties, bevatten;

– voor wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke wettelijke eisen en voorschriften.

6 Inspectie voorafgaande aan de aflevering

6.1 Voorafgaande aan de aflevering zal Opdrachtnemer zorgvuldig inspecteren of de Prestatie in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen. Indien Nimma dit verlangt, zal Opdrachtnemer haar tijdig bericht geven van een inspectie. Nimma en/of door haar aan te wijzen derden hebben het recht daarbij aanwezig te zijn. Opdrachtnemer zal Nimma op haar verzoek een afschrift van zijn inspectierapport(-en) verstrekken. Indien Nimma gebruik maakt van haar recht om te inspecteren, zal Opdrachtnemer zorgdragen voor die faciliteiten die Nimma redelijkerwijs voor de inspectie nodig heeft.

6.2 Indien Nimma na inspectie constateert dat de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, zal Nimma dit (schriftelijk) aan Opdrachtnemer mededelen. Opdrachtnemer dient – voor zover nog mogelijk – in dat geval binnen de door Nimma te stellen redelijke termijn die maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog aan de bepalingen van de order te voldoen.

6.3 Inspectie door Nimma als in dit artikel bedoeld, ontheft Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid.

7 Aflevering van de Prestatie

7.1 Opdrachtnemer zal de Prestatie in haar geheel afleveren op het tijdstip en de plaats in overeenstemming met de Overeenkomst.

7.2 Het afleveringstijdstip en de afleveringstermijn zijn bindend. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht, dat de Prestatie niet op tijd kan worden afgeleverd, zal hij Nimma daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven.

7.3 Indien de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen afleveringstijdstip of binnen de overeengekomen afleveringstermijn wordt afgeleverd, heeft Nimma het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de niet-afgeleverde Prestatie, alsmede voor die Prestatie die reeds op grond van de Overeenkomst afgeleverd is, maar die naar het oordeel van Nimma niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van overige delen van de Prestatie, een en ander onverminderd de Nimma overigens toekomende rechten.

7.4 Indien voor het geval van niet-tijdige aflevering door Opdrachtnemer, een boete is overeengekomen, beïnvloedt deze boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer niet. Het staat Nimma vrij om naast de boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

8 Inspectie bij aflevering en aanvaarding

8.1 Indien bij de aflevering blijkt dat de Prestatie geheel of ten dele niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, zal Nimma zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van afkeuring geven aan Opdrachtnemer en wordt de Prestatie niet aanvaard. De afgeleverde Prestatie wordt aanvaard indien zij qua uiterlijk in overeenstemming is met de omschrijving in de Overeenkomst.

8.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen zal de overeengekomen procedure worden gevolgd en aanvaardt Nimma de Prestatie indien uit de resultaten van een dergelijke test blijkt dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

8.3 Aanvaarding staat niet in de weg aan een later beroep door Nimma op niet-naleving door Opdrachtnemer van diens verplichtingen.

9 Overgang van eigendom en risico

9.1 De Prestatie alsmede onderdelen van de Prestatie, zoals materialen, worden eigendom van Nimma bij aanvaarding door Nimma. Tot aan het moment van aanvaarding door Nimma blijven zij echter voor risico van Opdrachtnemer.

9.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken die door Nimma aan Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van Opdrachtnemer.

9.3 Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 11 gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, verkrijgt Nimma krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle materialen, grondstoffen en halffabrikaten die Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemt, zulks tot de waarde van het vooruitbetaalde bedrag. Opdrachtnemer is gehouden bedoelde materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten vrij van lasten en rechten voor Nimma te houden, alsmede ten behoeve van Nimma afgezonderd op te slaan.

9.4 Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 9.1 blijft na een eigendomsovergang krachtens artikel 9.3 onverminderd van kracht.

10 Prijs

De overeengekomen prijs is bindend en inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. In de prijs is o.a. begrepen de standaardverpakking, het vervoer, invoerrechten, het noodzakelijke teken- en ander voorbereidend werk, de installatie en de verplichtingen van Opdrachtnemer die verband houden met de kwaliteitseisen aan de Prestatie als bedoeld in artikel 5 en/of andere overeengekomen verplichtingen van Opdrachtnemer.

11 Betaling

11.1 Nimma is te allen tijde gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Nimma aan Opdrachtnemer zal zijn verschuldigd.

11.2 Nimma is gerechtigd om, nadat zij Opdrachtnemer hiervan in kennis heeft gesteld, voor Opdrachtnemer betalingen te doen aan derden, bijvoorbeeld aan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken onderaannemers en leveranciers, indien de voortgang van het werk bij het ontbreken van zodanige betalingen in gevaar zou komen. Deze betalingen strekken in mindering op hetgeen Nimma uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

12 Garantieverplichting

12.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestatie in alle opzichten voldoet aan het in artikel 5 gestelde.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zal Opdrachtnemer, indien Nimma na aanvaarding van de Prestatie, binnen de in de Overeenkomst opgenomen garantieperiode schriftelijk bericht geeft aan Opdrachtnemer omtrent enig gebrek aan de Prestatie, de Prestatie zo spoedig mogelijk vervangen of herstellen, zulks ter keuze van Nimma, teneinde de gebreken op kosten van Opdrachtnemer weg te nemen.

12.3 Nimma heeft het recht in geval van een gebrek, de betreffende Prestatie of delen daarvan aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico terug te zenden, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de noodzakelijke vervanging of herstel door Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd bij Nimma.

12.4 Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn vervangings- of herstelplicht te voldoen, is Nimma gerechtigd, zonder verdere aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van Opdrachtnemer uit te (doen) voeren.

12.5 Voor een vervangen of herstelde Prestatie vangt de overeengekomen garantietermijn opnieuw aan op het moment dat deze Prestatie door Nimma is aanvaard.

12.6 Indien de Prestatie bestemd is om door Nimma te worden verwerkt in installaties en/of systemen, vangt de garantieperiode eerst aan nadat die installaties en/of systemen in gebruik zijn genomen.

12.7 Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode is opgenomen, geldt een garantieperiode van twee jaar vanaf aanvaarding na aflevering als bedoeld in artikel 7.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring Opdrachtnemer

13.1 Opdrachtnemer zal alle directe en indirecte schade die als gevolg van, of in verband met, de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden door Nimma of door derden, volledig vergoeden (waaronder, doch niet beperkt tot, bedrijfsschade, milieuschade, schade aan materialen, materieel en andere eigendommen, letselschade, kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso), ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, diens personeel dan wel door andere personen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.

13.2 Het bepaalde in artikel 13.1 geldt als een beding mede ten behoeve van benadeelde derden. Opdrachtnemer zal Nimma vrijwaren tegen alle aanspraken die deze derden terzake van de Overeenkomst tegen Nimma doen gelden.

14 Aansprakelijkheid Nimma

14.1 Behoudens opzet of grove schuld van Nimma of haar leidinggevend personeel is Nimma niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtnemer, diens personeel of andere personen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, lijden (waaronder, doch niet beperkt tot, vernieling en vermissing van eigendommen).

14.2 Het bepaalde in artikel 14.1 geldt als een beperking van de aansprakelijkheid van Nimma mede ten opzichte van benadeeld personeel van Opdrachtnemer en andere benadeelde personen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Opdrachtnemer zal Nimma vrijwaren tegen alle aanspraken die deze betrokkenen terzake van de Overeenkomst tegen Nimma doen gelden.

15 Opschorting

15.1 Nimma is te allen tijde bevoegd de door Opdrachtnemer te leveren Prestatie geheel of ten dele te laten opschorten, in die zin dat Opdrachtnemer verplicht wordt de levering uit te stellen en/of de werkzaamheden voor een door Nimma te bepalen termijn te onderbreken. Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken door het nemen van gepaste maatregelen.

15.2 Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, worden met hem verrekend als meerwerk, waarop artikel 4.4 toepassing is. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de opschorting is bevolen wegens onjuist handelen door Opdrachtnemer.

16 Overmacht

16.1 Indien partijen door overmacht (een “niet-toerekenbare tekortkoming”) niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

16.2 Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden.

16.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

17 Ontbinding

17.1 Indien Opdrachtnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtnemer in verzuim en is Nimma gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of

– de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd Nimma’ andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook en zulks zonder dat Nimma tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtnemer, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Nimma Opdrachtnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te wensen, in welk geval Nimma zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

– de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of

– al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, op te schorten;

een en ander onverminderd Nimma’ andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook en zulks zonder dat Nimma tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als in (i) artikel 17.1 of (ii) artikel 17.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Nimma op Opdrachtnemer uit de betreffende Overeenkomst(-en) en (ii) alle vorderingen van Nimma op Opdrachtnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

17.4 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

18 Uitoefening opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht door Nimma.

Indien Nimma op basis van de informatie, die haar op dat moment bekend was, in redelijkheid meent op rechtsgeldige wijze een opschortings-, ontbindings- of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, zal Opdrachtnemer geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding, in ieder geval niet op wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat Nimma bedoelde rechten niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

19 Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding

19.1 Zonder schriftelijke toestemming van Nimma zal Opdrachtnemer geen rechten uit de Overeenkomst of enig deel daarvan niet overdragen.

19.2 Zonder schriftelijke toestemming van Nimma zal Opdrachtnemer de Overeenkomst of enig deel daarvan niet uitbesteden.

19.3 De eventuele toestemming als bedoeld in artikel 19.1 en artikel 19.2 zal Opdrachtnemer niet bevrijden van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst; Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inbreng van derden als betrof het zijn eigen Prestatie.

20 Intellectuele eigendom

20.1 Eventuele rechten van intellectuele eigendom op een speciaal door Opdrachtnemer voor Nimma ontwikkelde Prestatie berusten bij Nimma dan wel zullen aan Nimma worden overgedragen.

20.2 Indien de Prestatie niet speciaal voor Nimma wordt ontwikkeld, verleent Opdrachtnemer aan Nimma een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie op eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Prestatie. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs van de Prestatie inbegrepen.

20.3 Voor zover voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 20.1 of het verlenen van een licentie als bedoeld in artikel 20.2 een speciale akte nodig is of andere formaliteiten nodig zijn, verklaart Opdrachtnemer reeds nu zijn medewerking aan of zulke formaliteiten een dergelijke akte te zullen verlenen.

20.4 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestatie geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Opdrachtnemer zal Nimma vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten.

20.5 Indien en voor zover de Prestatie speciaal voor Nimma ontwikkeld is, maar niet beschermd wordt door rechten van intellectuele eigendom, zal de Opdrachtnemer uitsluitend na schriftelijke toestemming van Nimma gerechtigd zijn de overeengekomen Prestatie voor een derde uit te voeren.

21 Door Nimma ter beschikking gestelde materialen, onderdelen, attesten, tekeningen enz.

21.1 Materialen, onderdelen, attesten, tekeningen enz. die door Nimma ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtnemer, blijven eigendom van Nimma en dienen na afloop van de Overeenkomst te worden geretourneerd.

21.2 Totdat de in artikel 21.1 genoemde zaken aan Nimma zijn geretourneerd, zijn deze zaken voor risico van Opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer zal alle zaken die hij van Nimma ontvangt in verband met de Overeenkomst, op eigen kosten ten gunste van Nimma op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden die het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging.

21.4 De overige kosten verbandhoudende met door Nimma ter beschikking gestelde zaken (onder meer vervoer, opslag en installatie) zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

21.5 Opdrachtnemer dient bij ontvangst van de in dit artikel bedoelde zaken te controleren of deze overeenkomen met de Specificaties zoals omschreven in de order.

22 Geheimhouding

22.1 Opdrachtnemer zal alle informatie en/of gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Nimma aan derden – met uitzondering van derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld – bekend maken.

22.2 Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000,– per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer niet beïnvloedt. Het staat Nimma vrij om naast de boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

23 Duurzaamheid

23.1 De Triple P-waarden (People, Planet, Profit), zoals vastgesteld in de Code of Conduct (gedragscode) van Nimma, zijn voor Nimma van wezenlijk belang.

23.2 Opdrachtnemer verklaart zich te houden aan de Code of Conduct die is gepubliceerd op de website van Nimma, en op verzoek wordt toegezonden.

23.3 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever, in offertes en Overeenkomsten, te informeren over mogelijke toepassing van duurzame materialen of materialen met een duurzaamheidskenmerk.

23.4 Opdrachtnemer voldoet aan en handelt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.

23.5 Opdrachtnemer voorkomt verontreiniging van de bodem en het grondwater, beperkt de lucht- en geluidsoverlast op de locatie van Nimma en houdt zich aan de voorschriften die op de locatie van Nimma van toepassing zijn.

23.6 Opdrachtnemer dient te zorgen voor goed en veilig vervoer, goede en veilige apparatuur en voor geschoold en gekwalificeerd personeel dat op veilige, gezonde en milieuverantwoorde wijze werkt. Nimma is gerechtigd deze aspecten van de Overeenkomst te controleren.

23.7 Opdrachtnemer zal iedere onregelmatigheid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu en beveiliging melden. In geval van een incident zal Opdrachtnemer, onder toezicht van Nimma, onmiddellijk alle maatregelen nemen om de vrijgekomen stoffen op te ruimen of te isoleren of om verontreiniging als gevolg van een dergelijk incident te voorkomen.

24 Rechtskeuze en bevoegde Rechter

24.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande dat Nimma het recht heeft vorderingen tegen Opdrachtnemer, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.